very onyebuchi

art/emotion/story
vdotonyebuchi@gmail.com
"untitled #16" - Brooklyn, New York, Nov 2013
"untitled #15" - Brooklyn, New York, Nov 2013
"untitled #14" - Bronx, New York, Nov 2013
"untitled #13" - Harlem, New York, Nov 2013
"untitled #12" - Bronx, New York, Nov 2013
"untitled #11" - Brooklyn, New York, Nov 2013
"untitled #10" - Harlem, New York, Nov 2013
"untitled #9" - Brooklyn, New York, Nov 2013
"untitled #8" - Brooklyn, New York, Nov 2013
"untitled #7" - Brooklyn, New York, Nov 2013
"untitled #6" - Harlem, New York, Nov 2013
"untitled #5" - Queens, New York, Nov 2013
"untitled #4" - Brooklyn, New York, Nov 2013

"untitled #3" - Harlem, New York, Nov 2013
"untitled #2" - Bronx, New York, Nov 2013